Barnerett

Barnerett tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Sentralt står ivaretakelse av barns interesser og rettigheter, samt behov i forhold til foreldre og samfunnet for øvrig. Problemstillinger kan blant annet omhandle hvem som regnes som foreldre, farskap, foreldreansvar og -forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling. JUS holder årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Primært avholdes Det årlige barnerettskurset på våren som i større grad fokuserer på barnevernsrettslige problemstillinger, samt Barnerettsdagen på høsten som gjerne konsentrerer seg om andre barnerettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Fagutvalget for Barnerett