Obligatorisk etterutdanning

Alle kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter tilfredsstiller Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. Vi har også kurs som tilfredsstiller Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater og eiendomsmeglere, som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner.

Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning

Advokatforeningen har innført obligatorisk etterutdanning for å sikre kvalitet i yrkesutøvelsen. Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en fem-års periode. Minst fem av timene skal være etikk-timer. For spørsmål og mer informasjon om etterutdanningskravene, se www.advokatforeningen.no . Dersom du har spørsmål knyttet til konkrete timer for et kurs, kan du kontakte oss i JUS.

Obligatoriske timer blir oppført som juridiske timer, etikk-timer og/eller ikke-juridiske timer. Etter kurset er avsluttet og vi har fått bekreftet din deltakelse, sørger JUS for at disse timene blir registrert og overført til timekontoen din hos Advokatforeningen. Dersom noen annen møtte på kurset i ditt sted, gi oss beskjed slik at vi får overført timer på riktig vedkommende.

Timer fra kurs som tilfredsstiller Finanstilsynets etterutdanningskrav, godkjennes ikke i h.h.t Advokatforeningens krav, og summeres derfor ikke inn i deres krav på 80 timer i 5-års perioden. 

Godkjenning av kretskurs sendes kretskurs@jus.no

Finanstilsynet krav til etterutdanning

Det er krav om etterutdanning for eiendomsmeglere og advokater, som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner.

I forskrift om eiendomsmegling ble det tilføyd ved forskrift 24. februar 2010 nr 238 (i kraft 1. januar 2011):
§ 4-10. Etterutdanning
(1) Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår.
(2) Som relevant etterutdanning regnes kurs innenfor emner som angitt i § 4-2, arrangert av godkjent utdanningsinstitusjon, jf. § 4-1 første ledd, eller organisasjoner som representerer enten eiendomsmeglingsforetak eller personer som nevnt i første ledd. Forelesninger på kurs som nevnt i forrige punktum regnes som relevant etterutdanning på lik linje med deltakelse.
(3) Finanstilsynet kan etter søknad fra arrangør godkjenne andre kurs som relevant utdanning.
0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2010 nr. 238 (i kraft 1 jan 2011).

I brev av 29. april 2011 skriver Finanstilsynet at «Juristenes Utdanningssenter er å anse som arrangør i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 4-10 annet ledd på lik linje med rene bransjeorganisasjoner for eiendomsmeglere».
Forutsetningen er imidlertid at det er kurs som er relevante for etterutdanning for meglere. Hva som anses som relevant er hjemlet i forskriftens § 4-2:
§ 4-2. Nærmere krav til studieplan for eiendomsmeglereksamen. 

Studieplanen skal omfatte:
a)de lovbestemmelser og forskrifter som en utøver av eiendomsmegleryrket berøres av,
b)eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling, samt
c)regnskapslære, økonomi og oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom, herunder behandling av klientmidler.

Juristenes Utdanningssenter utsteder kursbevis på forespørsel, og minner om at det er den enkelte som må dokumentere sin etterutdanning.
§ 4-11. Dokumentasjon av etterutdanning
(1) Etterutdanning må kunne dokumenteres fra og med det tredje året etter at vedkommendes engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet ble påbegynt.
(2) Dokumentasjonen skal minst angi:
a)navn på den som arrangerer kurset,
b)emneområde,
c)kort beskrivelse av kursets innhold og
d)kursdato og varighet.
(3) Kopi av dokumentasjon nevnt i annet ledd skal fortløpende gis til fagansvarlig.
Tilføyd ved forskrift 24 feb 2010 nr. 238 (i kraft 1 juli 2010).