Kjøpsvilkår

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger. 

 1. Kjøpsvilkår

Gyldig fra 08. desember 2022


Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger. Arrangement skjer i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Du som kursdeltaker skal føle deg trygg. Vi ber deg derfor følge Folkehelseinstituttet sine råd.

Påmelding
Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Hotell og reise med videre
Hotell og reise med videre besørges av den enkelte deltaker om ikke annet er avtalt.

Dersom reservasjoner foretas gjennom Juristenes Utdanningssenter er hovedregelen at avtale inngås og gjøres opp direkte mellom deltakeren og den aktuelle tredjepart. Juristenes Utdanningssenter blir ikke del i eller ansvarlig for avtalen mellom deltakeren og tredjepart, med mindre dette er særskilt avtalt. Juristenes Utdanningssenter tar forbehold for prisendringer fra tredjepart på overnatting, måltider, konferansepakker, mv. som faller utenfor kursavgiften og som faktureres/betales separat. Påmeldte blir varslet om eventuelle prisendringer.

Ved avmelding eller avlysning vil tilhørende hotell og reise som er bestilt gjennom Juristenes Utdanningssenter avbestilles samtidig. Deltakeren er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med slik avbestilling.

Betingelser e-kurs
Ved kjøp av e-kurs gis det en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til kurset. E-kursene er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet. Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille. De samme betingelsene gjelder for digitale produkter som inngår i abonnement. E-kurs i regi av JUS faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen.

Betingelser Abonnement – JUS Digital
Abonnementet er personlig og har binding i 12 måneder (365 dager) fra kjøpsdato. Det faktureres i sin helhet ved avtaleinngåelse, og fornyes automatisk for en ny avtaleperiode på 12 måneder med mindre avtalen sies opp skriftlig av en av partene. Oppsigelsen skal skje senest en måned før avtaleperioden utløper, og får virkning fra utløpet av inneværende avtaleperiode. Konsekvensen av en oppsigelse er at all tilgang til nettkurs etter avtalen stenges fra det tidspunktet avtalen opphører. Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart.

Abonnementet faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører påmeldingen. De alminnelige regler for avmelding gjelder ved påmelding til fysisk deltakelse på årlige kurs og eventuelle andre fysiske kurs hvor abonnementet kan inneholde særlige fordeler.

Fysisk deltakelse på Advokatenes fagdager og Juristkongress inngår ikke i abonnementet, og gir derfor ikke rabattert pris.

Avmelding 
Ved deltakerens avmelding gjelder følgende om ikke annet fremgår av kursannonsen:

  • Avmelding mer enn fire uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
  • Avmelding mellom fire uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
  • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
  • Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste
  • Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille
  • Påmeldt abonnement lar seg ikke avbestille
  • Påmeldte digitale kurs i sanntid som webinarer, strømming mv., følger de alminnelige vilkår for avmelding
  • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende
  • Plassen kan overføres til en kollega

 

Avlysning og endring av kurs
Juristenes Utdanningssenter kan avlyse kurs ved for liten deltakelse. Dette gjelder også dersom kurset på grunn av avbestillinger kommer under den minimumsgrense som er satt for kurset. Dette gjelder også digitale kurs i sanntid, dvs. livestream og webinarer. 

Juristenes Utdanningssenter kan avlyse et kurs helt eller delvis, eller utsette det og arrangere et erstatningskurs, dersom Juristenes Utdanningssenter vurderer at kurset ikke kan gjennomføres grunnet forhold Juristenes Utdanningssenter ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne, eller at det er så stor usikkerhet knyttet til slike forhold at kurset ikke bør gjennomføres. Dette omfatter også situasjoner der foredragsholdere eller arrangementssteder avlyser grunnet forhold utenfor Juristenes Utdanningssenters kontroll, og Juristenes Utdanningssenter ikke med rimelighet kan finne en erstatning. 

Juristenes Utdanningssenter vil følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom gjennomføringen av kurset frarådes på dette grunnlag.

Juristenes Utdanningssenter kan på samme grunnlag som for avlysing også gjøre endringer i kursprogrammet.

Dersom det settes opp erstatningskurs blir deltakeren automatisk påmeldt erstatningskurset. Juristenes Utdanningssenter vil tilstrebe at erstatningskurs får tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 12 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltaker erstattes ikke. 

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjonen er elektronisk. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Juristenes Utdanningssenter og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Deltakerlister
Deltakerlisten sendes elektronisk til kursets deltakere og foredragsholdere, med deltakernes fulle navn og arbeidsgiver.

Kursbevis
Etter endt kurs vil du finne ditt kursbevis under «min side» på jus.no
For kurs hvor det utstedes fysiske kursbevis (vitnemål) vil eventuell kopi fra Juristenes Utdanningssenter vil bli fakturert med kr 500,-. Henvendelser kan rettes til juspost@jus.no

Endringer i og avvik fra vilkårene

Juristenes Utdanningssenter kan endre vilkårene med rimelig varsel til deltakerne. Endringer i vilkårene får virkning for bestillinger og handlinger som foretas etter at endringene trer i kraft.

Eventuelle avvik fra vilkårene må følge av kursannonsen eller være skriftlig avtalt med Juristenes Utdanningssenter for å være gyldige. Forbehold eller vilkår som del av tekst i påmelding eller annen kommunikasjon fra deltaker er ikke bindende for Juristenes Utdanningssenter med mindre de er uttrykkelig akseptert.

2. Personvern (gå til siden)

Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bestilling av hotellrom, utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser.

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Juristenes Utdanningssenters kurs og etterutdanning kan du kontakte oss på juskurs@jus.no

Her er oversikt over kjøpsvilkår frem til 07. desember 2022